Nasz regulamin

Pobierz i wydrukuj regulamin

Możesz pobrać nasz regulamin tutaj w formacie

PDF. [PDF, 176 KB]
Wydrukuj dokument

Treść

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów kupna towarów, oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez dom sprzedaży wysyłkowej BADER, działający pod adresem www.bader-online.pl,  prowadzony przez BADER Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 2-4, 50-514 Wrocław, NIP: 899-284-41-70, REGON: 380028892, BDO: 000132882 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000731772, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł, adres poczty elektronicznej (e-mail): service@bader-online.pl, tel. +48 71 737 51 51 (w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu jako BADER).

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o kupującym, rozumie się przez to także usługobiorcę innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez BADER.
BADER prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż detaliczną towarów. 


II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Niniejszy regulamin dotyczy następujących usług świadczonych drogą elektroniczną przez BADER:

1) zawieranie umów kupna towarów,
2) prowadzenie konta w Sklepie,
3) newsletter,
4) zamieszczanie opinii.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ORAZ ICH REKLAMACJE

1. Świadczenie powyższych usług świadczonych drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
a) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta zawierana jest na czas nieoznaczony;
b) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia na zakup towaru zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez kupującego;
c) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony;
d) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez kupującego.
 

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się BADER: 

a) urządzenie typu: komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu (łącze min. 128 kbps),
b) przeglądarka internetowa,
c) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 

3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z witryny internetowej www.bader-online.pl   w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych BADER następujących treści:

1)  powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BADER, 
2)  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
3)  naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjakolwiek godność́. 
 

4. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności do podania prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie jego zamówienia.


5. BADER zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.


6. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie konta). Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@bader-online.pl

BADER może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy kupujący narusza regulamin, w szczególności postanowienia ust. 3 powyżej, przy czym w takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), co prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, w każdym czasie umowa może  ulec rozwiązaniu w drodze porozumienia stron.


7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service@bader-online.pl w terminie 14 dni od daty wystapienia przyczyny reklamacji, przy czym w tresci reklamacji nalezy podac jak mozliwie duzo informacji i okolicznosci dotyczacych jej przedmiotu (rodzaj i date wystapienia nieprawidlowosci oraz dane kontaktowe). Rozpatrzenie reklamacji przez BADER nastepuje niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji BADER niezwlocznie zawiadomi kupujacego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgloszeniu reklamacji.


IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW KUPNA TOWARÓW

1. Katalog oraz informacje znajdujące się na witrynie internetowej www.bader-online.pl   nie są ofertą zawarcia umowy, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy. Ofertą zawarcia umowy kupna towaru lub towarów wyspecyfikowanych w katalogu jest złożenie zamówienia na warunkach określonych w katalogu z zastrzeżeniem,  że minimalna wartość zamówienia,  poniżej której nie dochodzi do skutecznego złożenia zamówienia,  wynosi 150 zł (PLN). Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia i zawierającej następujące informacje:

a) potwierdzenie wszystkich istotnych warunków sprzedaży,
b) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
c) tekst niniejszego regulaminu wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

 
2. Ceny podane w katalogu są cenami w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 
3. Zamówienie może zostać złożone:

1) za pośrednictwem witryny internetowej www.bader-online.pl,
2) pocztą elektroniczną na adres: service@bader-online.pl,
3) telefonicznie, nr tel.: +48 71 737 51 51, od poniedzialku do soboty w godz. Od 8.00 do 19.00, 

 
4. Koszty wysyłki i sposób dostawy. Dostawa jest realizowana przesyłką kurierską (DHL), przy czym wysyłka towaru na adres dostawy wskazany na terenie Polski jest bezpłatna. Kupujący, który chciałby, aby towar wysłano na adres zlokalizowany poza granicami Polski, w celu uzgodnienia sposobu i kosztów dostawy powinien się skontaktować z BADER (pocztą elektroniczną na adres: service@bader-online.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.: +48 71 737 51 51).

 
5. Termin dostarczenia zamówionych towarów, o ile z treści informacji o dostępności danego towaru zawartych w Katalogu lub wyświetlanych w trakcie składania zamówienia nie wynika nic innego, wynosi 5-9 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że wybrano płatność za pobraniem – wówczas termin ten rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy. Kupujący zostanie poinformowany w przypadku spodziewanych opóźnień dostawy.

 
6. Jeśli okaże się, że nie jest możliwe dostarczenie towaru w sposób wybrany przez kupującego w trakcie składania zamówienia, kupujący zostanie poinformowany o konieczności zmiany  sposobu dostawy i zostaną mu zaoferowane zastępcze sposoby dostawy.

 
7. Zaleca się, aby kupujący dokonał sprawdzenia zawartości przesyłki z zamówionym towarem z udziałem przewoźnika (kuriera) w celu zweryfikowania zgodności ze złożonym zamówieniem oraz sprawdzenia czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzenia, względnie czy przesyłany towar nie jest uszkodzony. W takim wypadku powinien zostać sporządzony stosowny protokół, który powinien być także podpisany przez osobę doręczającą (przewoźnika lub kuriera).

 
8. Możliwe są następujące sposoby płatności:

1) płatność przelewem bankowym (przedpłata),
2) płatność przy odbiorze (za pobraniem),
3) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

 
9. W przypadku wskazania jako sposobu płatności przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana na rachunek bankowy numer: 94 1090 2486 0000 0001 3627 4136, prowadzony przez Santander Consumer Bank S.A., odbiorca przelewu: BADER Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 2-4, Nr KRS 0000731772, Nr NIP: 899-284-41-70, przy czym w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia.

 

V. RĘKOJMIA I GWARANCJA; POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. BADER odpowiada za wady fizyczne i prawne towarów na zasadach określonych przepisami art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady) oraz przepisami ustawy z dnia 30  maja 2014 r. o prawach konsumenta. BADER odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy kupującemu.

 
2. Reklamacje wraz ze stosownym żądaniem, opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację kupującego, mogą być składane telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (email): service@bader-online.pl  lub pisemnie na adres: ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław. Nadto, zaleca się dołączenie dokumentu sprzedaży.

 
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych towaru przesyła na koszt BADER wadliwy towar na adres ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest go udostępnić BADER w miejscu, w którym towar się znajduje.

 
4. BADER jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

 
5. Niezależnie od odpowiedzialności BADER z tytułu rękojmi za wady, dany towar może być objęty gwarancją producenta (importera) lub specjalną gwarancją BADER. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, określającym obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. 

 
6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność BADER z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia BADER o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 
7. Zgodnie z postanowieniami przepisów art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, przy czym w tym celu można skorzystać z witryny internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (POUCZENIE)

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a gdy zamówienie obejmowało więcej towarów lub dostawę partiami lub w częściach – w terminie 14 dni od daty dostarczenia ostatniego towaru, partii towarów lub części. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (np. listu wysłanego tradycyjną pocztą lub wiadomością e-mail). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.


2. Możliwe jest także skorzystanie z witryny internetowej BADER, która umożliwia wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy elektronicznie i jego automatyczne wprowadzenie do systemu teleinformatycznego BADER. W takim przypadku natychmiast zostanie wysłana wiadomość email potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

 
3. Prawo odstąpienia jest realizowane bez ponoszenia kosztów przez kupującego, co oznacza, że BADER zwraca kupującemu wszelkie uiszczone przez kupującego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy oferowany), nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 


4. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z ponoszeniem dodatkowych kosztów. BADER może odmówić zwrotu płatności do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


5. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że BADER zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Kupujący może skorzystać z odpowiedniej zakładki na witrynie internetowej BADER, która przekieruje go na stronę firmy kurierskiej (DHL) i umożliwi edycję oraz wydruk etykiety umożliwiającej zwrot towaru bez ponoszenia żadnych kosztów przez kupującego (proces ten można też wykonać przy pomocy infolinii dzwoniąc pod nr tel.: +48 71 737 51 51), przy czym korzystając z tej opcji kupujący, oprócz naklejenia etykiety wyedytowanej przez system DHL, powinien zaadresować przesyłkę/paczkę w następujący sposób:

BADER Versandzentrum
Retouren Polen 
Bader-Straße 1
76684 Östringen (Niemcy)

oraz zdeponować tak przygotowaną przesyłkę (paczkę) w którejkolwiek placówce (urzędzie pocztowym lub agencji pocztowej) Poczty Polskiej.

Jeśli kupujący nie chce lub z jakichkolwiek przyczyn nie może skorzystać z w/w sposobu zwrotu przesyłki, powinien ją dostarczyć na adres: ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, w wybrany przez siebie sposób, jednakże w tym wariancie kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub w inny, wybrany sposób.


6. Jednak kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


7. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

      - BADER Online Sp. z o.o., ul. Miedzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, E-Mail: service@bader-online.pl

      - Działając na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), niniejszym oświadczam, że
         odstępuję od umowy sprzedaży następujących ruchomości / rzeczy:

      - Zawartej w dniu:

      - Dane, imię i nazwisko konsumenta:

      - Adres zamieszkania:

      - Podpis konsumenta*:

      - Data sporzadzenia:

 
      * tylko po powiadomieniu na papierze

   

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przy czym umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia kupującego wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące kraju jego pochodzenia. 

 
2. Na witrynie internetowej BADER znajdują się linki do innych stron w Internecie. BADER nie ma żadnego wpływu na wygląd i zawartość linkowanych stron, stąd też nie ponosi odpowiedzialności za treść linkowanych witryn internetowych stron trzecich. Za treść linkowanych stron odpowiedzialne są podmioty, do których te witryny internetowe należą. 

 
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na witrynie internetowej BADER, a ponadto jego egzemplarz w formacie pdf jest standardowo załączany do wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

 
4. BADER w kazdym czasie zachowuje prawo do zmiany postanowien niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany beda zamieszczane na witrynie internetowej BADER.